KOKKULEPE

Valimisliit Sinu Elva vald ja Reformierakond kinnitasid koostööleppe, mille eesmärgiks on opositsioonina anda parim, et Elva vald areneks ning oleks eeskujuks paljudele omavalitsustele, ka poliitilises kultuuris. Opositsioonis on eesmärkide ja programmiliste seisukohtade elluviimine keeruline, kuid oleme teie jaoks siiski olemas.

Allakirjutanud Elva vallavolikogu liikmed soovivad, et Elva vald oleks avatud, innovatiivne ja parima elukeskkonnaga vald ning seetõttu lähtuvad volikogu tegevusega seotud töös järgmistest põhimõtetest:

1. Anname valitsusele sisseelamiseks aega.

2. Seisame kõikide Elva valla elanike eest ja osutame tähelepanu kui koalitsioonileppes lubatu ning reaalne käitumine ei kattu.

3. Tegutseme Elva vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide liikmetena lähtudes eelkõige Elva valla elanike vajadustest ja huvidest.

4. Elanike vajaduste ja huvide väljaselgitamiseks suhtleme erinevate kogukondade, huvirühmade, ettevõtjate ja elanikega. Vajadusel korraldame elanike huvide ja arvamuste väljaselgitamiseks koosolekuid, arutelusid ja tasakaalustatud küsitlusi.

5. Võtame aktiivselt osa volikogu istungitest ja komisjonide koosolekutest.

6. Tutvume põhjalikult kõigi volikogule esitatud eelnõudega, esitame vajadusel oma ettepanekuid nende muutmiseks või täiendamiseks. Avaldame volikogu istungil, komisjonides ja meedias oma arvamust, kui eelnõude sisu ja võimalik tagajärg ei ole kooskõlas õigusaktidega või on vastuolus Elva valla elanike huvidega.

7. Esitame vajadusel volikogu liikmena või fraktsioonina eelnõusid, et edendada Elva valla elu ja seista Elva valla elanike huvide eest. Eelnõude esitamisel on fookus probleemide lahendamisel. Me ei esita volikogule eelnõusid ja eelnõude tegemise ettepanekuid lihtsalt tähelepanu võitmiseks või oponentide naeruvääristamiseks.

8. Osaleme volikogu ja komisjonide töös väärikalt, austame oma oponente väitlustes ning hoiame kinni heast arutelukultuurist. Me ei sildista ja ei muutu diskussiooni käigus isiklikuks, toetume eelkõige argumentidele. Püsime alati käsitlemisel olevas teemas ja oleme nii aruteludes kui otsustamisel konstruktiivsed partnerid.

9. Tegutseme eesmärgipäraselt, loovalt ja kaasavalt parima Elva valla nimel.

Valimisliit Sinu Elva vald

Maano Koemets

Priit Värv

Silver Laks

Marika Saar

Enn Tobre

Kristjan Vilu

Reformierakond

Heiki Hansen

Toomas Järveoja

Urmas Kruuse

Mikk Järv

Kertu Vuks

Hillar Hänilane